Inanición

Hola amigos:

Otra vez me dirijo a vosotros en esta carrera de largo recorrido que venimos soportando.

Son ya casi nueve  años de lucha , “Solitaria” , que nos está llevando a la “ INANICIÓN” es decir, se precisa fuerza para continuar y tratar de evitar los desmanes de unos y otros en perjuicio de los ciudadanos de Castelldefels, verdaderos “Afectados” de los intereses políticos y económicos de unos cuantos que los canalizan a través del aeropuerto.

Solo la colaboración abierta y continuada de los ciudadanos, llevando nuestra voz a todos los foros ayudara a paliar, como mínimo, nuestra problemática

Los vecinos tenemos mucho que decir, nadie defenderá nuestros derechos, sino nosotros mismos.

Estos días está de actualidad la querella contra AENA y los altos cargos que dominan la navegación aérea.

Tenemos un listado de “DENUNCIAS DE SOCIOS Y SIMPATIZANTES DE PROU SOROLL PRESENTADAS Y RATIFICADAS EN EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3 DEL PRAT DE LLOBREGAT”

200 Socios que en su momento actuaron en defensa de las agresiones de los aviones y de quienes los manejan.

Ahora de forma más bien sorprendente ante  lo que pasa en este país, se ha conseguido sentar en el banquillo a  los 5 mas altos cargos como presuntos culpables de daños contra las personas  y contra el medio ambiente.

Como siempre hemos dicho no sabemos hasta donde va a llegar la sentencia, muy improbable que se les aplique pena de cárcel, pero si seria  posible conseguir alguna indemnización para los querellantes, en vía previa o en la propia sentencia .

Lo que si se ha logrado es que quede patente que no hay impunidad .y que debe prevaler el derecho de las personas. (Sorprendentemente como decíamos)

Consecuentemente es ahora más necesaria que nunca vuestra ayuda , el arca esta exhausta y se debe abonar el resto de los gastos judiciales.

Por ello os pedimos el pago anual de la cuota de 35 €  mediante transferencia a la cuenta:

2100 0276 16 0200537498

a nombre de “La Plataforma Contra el Soroll i Contaminació dels Avions, (PROU SOROLL)”

o que nos facilitéis vuestro número de cuenta para domiciliar el  recibo de 2013 dejando de lado los años anteriores. (Esta sería una buena solución).

PROU SOROLL no tiene otros ingresos que las cuotas de los socios. ( No se percibe ninguna subvencion).

Todos los socios por el hecho de serlo deben abonar la cuota anual de la Asociación y en este caso los que están actuando como querellantes,  que son los sujetos de las posibles indemnizaciones a percibir, si las hubiere, con más motivo.

Es una carrera de largo recorrido que nos ha permitido paliar algunas  de las problemáticas que el tráfico aéreo representa para los vecinos del aeropuerto, no hemos sacado los aviones de encima de nuestro , que sería lo ideal , pero en nuestra desigual lucha hemos dejado constancia de que deben respetar a los vecinos de Castelldfels.

CASTELLDEFELS, 10 Diciembre 2013

Gracias y saludos

JOSEP VELASCO

PRESIDENTBenvolguts amics:

Ens tornem aposar en contacte amb vosaltres, dins d’aquesta cursa de llarg recorregut que estem suportant.

Son ja prop de 9 anys de lluita , “en solitari” , que comporta un gran desgast. Es necessari força per continuar i tractar de seguir evitant els despropòsits d’uns i altres en perjudici dels ciutadans de Castelldefels, veritables afectats dels interessos polítics i econòmics de uns quants, que es canalitzen a través del aeroport sense que simultàniament es protegeixi amb el mateix èmfasi la salut dels ciutadans..

Només la col·laboració franca i continuada de tots plegats , pot portar la nostra veu als medis i fòrums per pal·liar com a mínim aquesta problemàtica. Els veïns tenim molt a dir, ningú defensarà els nostres drets sinó som nosaltres mateixos. Aquests dies torna a estar d’actualitat la querella contra AENA i els alts càrrecs que dominen la navegació aérea, atès que s’ha fixat data de celebració del judici 200 socis de Prousoroll estan en la llista de les denuncies presentades i ratificades AL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ No 3 DEL PRAT DE LLOBREGAT . Persones totes elles que en el seu moment varen actuar en defensa de les agressions dels avions i de qui els manipulen. De moment hem aconseguit de manera totalment sorprenent, atenent a l’ impunitat habitual en aquest país, seure a la banqueta a 5 alts càrrecs per jutjar-los per danys a les persones i al medi ambient. Només aquest processament ja es en si mateix un avís per a navegants contra els abusos , els mètodes nepotistes i la negligència en la confecció de plans que poden atentar sobre la salut dels ciutadans., . Com sempre hem dit no sabem on arribarà la sentencia, dubtem molt que es tradueixi en penes de presó, però pensem que pot significar una indemnització pels denunciants ja sigui en via prèvia o en la pròpia sentencia. Però sobre tot marcarà una ratlla vermella a la impunitat i la ignorància dels drets dels ciutadans.. En conseqüència es ara mes necessari que mai la vostra ajuda. Els fons estan exhaurits i necessitem fer front en aquestes despeses judicials. Es per això que volem sol·licitar-vos l’abonament de la quota anual de 35 € mitjançant transferència al compte: 2100 0276 16 0200537498 a nom de “La Plataforma Contra el Soroll i Contaminació dels Avions, (PROU SOROLL)” o be que ens faciliteu el vostre número de compte per domiciliar el rebut de 2013 deixant de banda el dels anys anteriors , per be que ja sabem d’antuvi el poc aconsellable que es remetre per correu electrònic els números de compte. PROU SOROLL no te altres ingressos que las quotes dels seus socis i no percep cap subvenció.. Tots els socis pel fet de ser-ho han d’abonar la quota anual de la Associació i en aquest cas els que estan actuant com a querellants i que son subjectes possibles de les indemnitzacions a rebre , amb mes motiu. Cas contrari no quedarà mes remei que abandonar la querella i que cada soci hagi de fer front per si sol a les despeses. Es una cursa de llarg recorregut que ens ha permès pal·liar algunes problemàtiques que el trànsit aeri representa pels veïns de l’aeroport. No ens hem tret els avions de damunt nostre, que seria l’ideal, però en aquesta lluita desigual hem deixat constància que cal respectar als veïns de Castelldefels, Gracies.

CASTELLDEFELS, 10 Diciembre 2013

Ben Cordialment JOSEP VELASCO PRESIDENT Adjuntem detall del judici.

Deja un comentario